Top 4 hướng dẫn cài đặt openstack trên centos hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về hướng dẫn cài đặt openstack trên centos hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Mô hình cài đặt CEPH

IP Planning

3.1. Thiết lập cơ bản

3.1.1 Thiết lập cơ bản trên controller

Lưu ý: Thực hiện các bước cấu hình trên node controller1

Update các gói phần mềm và cài đặt các gói cơ bản cho controller1

Thiết lập hostname cho controller1

Khai báo file /etc/hosts

Thiết lập IP theo phân hoạch cho controller1

3.1.2 Thiết lập cơ bản trên compute1

Cấu hình cơ bản cho node Compute1

Update các gói phần mềm và cài đặt các gói cơ bản

Thiết lập hostname

Khai báo file /etc/hosts

Thiết lập IP theo phân hoạch

3.2. Cài đặt OpenStack

Thực hiện cài đặt các gói trên OpenStack

3.2.1.Cài đặt package cho OpenStacl trên Controller và Compute

Khai báo repo cho OpenStack Train trên cả tất cả các node.

3.2.2. Cài đặt NTP

3.2.2.1. Cài đặt NTP trên controller

Cài đặt đồng bộ thời gian cho controller1. Trong hướng dẫn này sử dụng chrony để làm NTP.

Sao lưu file cấu hình của NTP

Máy controller sẽ cập nhật thời gian từ internet hoặc máy chủ NTP của bạn. Các máy compute còn lại sẽ đồng bộ thời gian từ máy controller này. Trong hướng dẫn này sẽ sử dụng địa chỉ NTP của nội bộ.

Sửa file cấu hình như sau

Khởi động lại chrony sau khi sửa file cấu hình

Kiểm tra lại trạng thái của chrony xem đã OK hay chưa.

Kết quả như bên dưới là NTP server đã hoạt động.

Kiểm tra lại xem xem đã đồng bộ được hay chưa

Kết quả như bên dưới là đã đồng bộ được (thể hiện ở dấu *)

3.2.2.2. Cài đặt NTP trên compute

Thực hiện bước cài đặt và cấu hình cho compute1

Truy cập vào máy compute1 và thực hiện cấu hình NTP như sau.

Sao lưu file cấu hình của NTP

Cấu hình chrony, lưu ý thay địa chỉ NTP server cho phù hợp. Trong ví dụ này sử dụng IP NTP trong hệ thống LAB của tôi.

Khởi động lại chrony

Kiểm chứng lại xem thời gian được đồng bộ hay chưa. Nếu xuất hiện dấu * trong kết quả của lênh dưới là đã đồng bộ thành công.

Kiểm tra lại thời gian sau khi đồng bộ

Kết quả như bên dưới là ok.

3.2.3. Cài đặt & cấu hình memcached

 • Thực hiện cài đặt memcache trên Controller1

Cài đặt memcache

Sao lưu file cấu hình của memcache

Sửa file cấu hình của memcached

Khởi động lại memcached

3.2.4. Cài đặt & cấu hình MariaDB trên máy Controller

 • Thực hiện cài đặt mariađb trên controller1

Cài đặt MariaDB

Khai báo file cấu hình của MariaDB dành cho OpenStack

Khởi động lại MariaDB

Cấu hình mật khẩu cho MariaDB

3.2.5. Cài đặt & cấu hình rabbitmq trên máy controller

 • Chỉ cần thực hiện cài đặt rabbitmq trên node controller1

Cài đặt rabbitmq

Khởi động rabbitmq

Khai báo plugin cho rabbitmq

Cấu hình trang quản lý rabbitmq trên UI

Khai báo tài khoản và mật khẩu cho rabbitmq

Xem thêm   Danh sách 4 hướng dẫn cài đặt nessus hay nhất

Sau đó có thể đăng nhập vào UI của rabbitmq bằng URL http://IP_MANAGER_CONTROLLER:15672 với user và mật khẩu ở trên để kiểm tra

Giao diện quản trị Rabbitmq

Ta sẽ thấy được giao diện như bên dưới nếu đăng nhập thành công

Giao diện quản trị Rabbitmq

3.2.6. Cài đặt và cấu hình etcd trên máy chủ controller

Chỉ thực hiện bước cài này trên controller1

ETCD là một ứng dụng lưu trữ dữ liệu phân tán theo theo kiểu key-value, nó được các services trong OpenStack sử dụng lưu trữ cấu hình, theo dõi các trạng thái dịch vụ và các tình huống khác.

Cài đặt etcd

Sao lưu file cấu hình của etcd

Chỉnh sửa file cấu hình của etcd. Lưu ý thay đúng IP và hostname của controller1 đã được thiết lập ở trước đó.

Kích hoạt và khởi động etcd

Kiểm tra trạng thái của etcd

Kết quả như bên dưới là OK.

3.2.7. Cài đặt và cấu hình Keystone

Keystone được cài đặt trên controller.

Tạo database, user và phân quyền cho keystone

 • Tên database: keystone
 • Tên user của database: keystone
 • Mật khẩu: Welcome123

Cài đặt keystone

Sao lưu file cấu hình của keystone

Dùng lệnh crudini để sửa các dòng cần thiết file keystone

Đảm bảo phân đúng quyền cho file cấu hình của keystone

Đồng bộ để sinh database cho keystone

Sinh các file cho fernet

 • Sau khi chạy 02 lệnh ở trên, ta sẽ thấy thư mục /etc/keystone/fernet-keys được sinh ra và chứa các file key của fernet

Thiết lập boottrap cho keystone

Keystone sẽ sử dụng httpd để chạy service, các request vào keystone sẽ thông qua httpd. Do vậy cần cấu hình httpd để keystone sử dụng.

Sửa cấu hình httpd, mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf để thêm sau dòng 95 cấu hình bên dưới (hoắc sửa dòng 95 cũng được)

Tạo liên kết cho file /usr/share/keystone/wsgi-keystone.conf

Khởi động và kích hoạt httpd

Kiểm tra lại service của httpd

Tạo file biến môi trường cho keystone

Thực thi biến môi trường

Kiểm tra lại hoạt động của keystone

Màn hình xuất hiện như bên dưới là OK.

Khai báo user demo, project demo

Kết thúc bước cài đặt keystone. Chuyển sang bước cài đặt tiếp theo.

3.2.8. Cài đặt và cấu hình Glance

Tạo database cho glance

Khai báo user cho service glance

Thực thi biến môi trường để sử dụng được CLI của OpenStack

Tạo user, project cho glance

Cài đặt glance

Cài đặt glance và các gói cần thiết.

Sao lưu file cấu hình glance

Cấu hình glance

Đồng bộ database cho glance

Khởi động và kích hoạt glance

Tải image và import vào glance

Kiểm tra lại xem image đã được up hay chưa

Kiểm tra danh sách các imange đang có

Kết quả image vừa up lên được liệt kê ra

3.2.10. Cài đặt và cấu hình Placement

Thực hiện tạo database, user, mật khẩu cho placement.

Khai báo endpoint, service cho placement

Tạo service, gán quyền, enpoint cho placement.

Cài đặt placement

Sao lưu file cấu hình của placement

Cấu hình placement

Khai báo phân quyền cho placement

Tạo các bảng, đồng bộ dữ liệu cho placement

Xem thêm   Danh sách 4 hướng dẫn cài đặt lại iphone sau khi restore hay nhất, đừng bỏ qua

Khởi động lại httpd

3.2.11. Cài đặt và cấu hình Nova

3.2.11.1 Cài đặt nova trên Controller

Tạo các database, user, mật khẩu cho services nova

Tạo endpoint cho nova

Cài đặt các gói cho nova

Sao lưu file cấu hình của nova

Cấu hình cho nova

Thực hiện các lệnh để sinh các bảng cho nova

Xác nhận lại xem CELL0 đã được đăng ký hay chưa

Màn hình sẽ xuất hiện kết quả

Kích hoạt các dịch vụ của nova

Khởi động các dịch vụ của nova

Kiểm tra lại xem dịch vụ của nova đã hoạt động hay chưa.

Kết quả như sau là OK

3.2.11.2 Cài đặt nova trên Compute

Thực hiện các bước này trên máy chủ Compute1

Cài đặt các gói của nova

Sao lưu file cấu hình của nova

Cấu hình nova

Khởi động lại nova

3.2.11.2 Thêm node compute vào hệ thống.

Truy cập vào máy chủ controller1 để cập nhật việc khai báo compute1 tham gia vào hệ thống.

Login vào máy chủ controller và thực hiện lệnh dưới để kiểm tra xem compute1 đã up hay chưa.

Kết quả ta sẽ thấy như bên dưới là ok.

Thực hiện add nocde compute vào CELL

Kết quả màn hình sẽ hiển thị như bên dưới.

3.2.12. Cài đặt và cấu hình Neutron

3.2.12.1 Cài đặt và cấu hình Neutron trên Controller.

Tạo database cho neutron

Tạo project, user, endpoint cho neutron

Cài đặt neutron cho controller

Sao lưu các file cấu hình của neutron

Cấu hình file /etc/neutron/neutron.conf

Sửa file cấu hình của /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini

Sửa file /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini

Khai báo sysctl

Tạo liên kết

Thiết lập database

Khởi động và kích hoạt dịch vụ neutron

3.2.12.2 Cài đặt và cấu hìn Neutron trên Compute

Khai báo bổ sung cho nova

Cài đặt neutron

Sao lưu file cấu hình của neutron

Sửa file cấu hình của neutron /etc/neutron/neutron.conf

Khai báo sysctl

Sửa file /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini

Khai báo cho file /etc/neutron/metadata_agent.ini

Khai báo cho file /etc/neutron/dhcp_agent.ini

Kích hoạt neutron

Khởi động neutron

3.2.12.3 Hướng dẫn cấu hình Horizon.

Chỉ cấu hình trên Node Controller

Cài đặt packages

Tạo file direct

Backup file cấu hình

Chỉnh sửa cấu hình file /etc/openstack-dashboard/local_settings

Thêm config httpd cho dashboard

Restart service httpd và memcached

4.1. Khai báo network provider

Truy cập Horizon

Admin -> Network -> Networks

Click Create network

Điền thông tin

Name -> external network Project -> Admin Provider Network Type -> Flat Physical Network -> provider

Click next, tại đây ta khai báo subnet

Nhập vào thông tin của subnet (ở đây là dải provider)

Click next, ta sẽ khai báo thông tin pool cấp dhcp và dns sau đó click Create

4.2 Hướng dẫn khai báo flavor

Truy cập Horizon

Admin -> Compute -> Flavors

Click Create Flavor

Tại đây ta khai báo các thông tin như name, vcpu, ram, disk. Ví dụ một flavor với thông số 1 vcpu, 1 gb ram, 10gb disk

Sau đó click Create

4.2. Hướng dẫn tạo VM.

Truy cập Horizon, tại tab Project -> Compute -> Instances click Launch Instance

Tại tab Details nhập tên VM

Xem thêm   Tổng hợp 6 hướng dẫn cài đặt ch play cho iphone tốt nhất

Tiếp theo tại tab Source, Chọn boot source là từ Image và không tạo Volume, Click vào biểu tượng mũi tên cạnh image muốn chọn.

Tại tab Flavor, chọn biểu tượng mũi tên cạnh Flavor muốn chọn

Tại tab Network, lựa chọn tương tự, trường hợp bạn chỉ có 1 network, hệ thống sẽ tự chọn

Cuối cùng là click Launch Instance

5.1. Hướng dẫn cấu hình Cinder.

Tạo db

Tạo user

Add role

Tạo service

Tạo endpoint

Cài đặt packages

Enable service

Tạo pv, vg

Chỉnh sửa file /etc/lvm/lvm.conf

Uncomment dòng 141

Backup cấu hình cinder

Cấu hình cinder

Sync db

Restart nova-api

Enable service

Kiểm tra lại

Top 4 hướng dẫn cài đặt openstack trên centos tổng hợp bởi Files32.com

Hướng dẫn sử dụng openstack cho người dùng cuối

 • Tác giả: phongdl.uit.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 4.78 (458 vote)
 • Tóm tắt: Nhập username và pass đã được cấp. … Đối với hệ điều hành Ubuntu, CentOS thì khi đăng nhập vào máy ảo sẽ không sử dụng username và password mà thay vào đó là sử …

Các link – github hướng dẫn cài đặt OpenStack

 • Tác giả: blog.vietstack.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 4.43 (249 vote)
 • Tóm tắt: MENU · Các link này được sưu tập và tham khảo trên internet, nên cần học tập và đúc rút ra kinh nghiệm cài. · Mỗi kịch bản cài có thể thiếu các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để cài được OpenStack thì các bạn chỉ cần biết sử dụng linux, đọc các hướng dẫn đi kèm và thực hiện theo hướng dẫn mà các tác giả gửi lên. Đa số các hướng dẫn này được cập nhật và sửa lỗi liên tục, do vậy nếu làm theo hướng dẫn nào đó bạn cần phải …

Hướng dẫn cài đặt OpenStack trên Ubuntu và Centos

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 11/16/2022
 • Đánh giá: 4.21 (430 vote)
 • Tóm tắt: Cài đặt OpenStack trên Ubuntu và Centos Bước 1: Tạo tài khoản stack và phân quyền Tạo tài khoản stack để cài đặt openstack bằng lệnh Default adduser stack …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để cài được OpenStack thì các bạn chỉ cần biết sử dụng linux, đọc các hướng dẫn đi kèm và thực hiện theo hướng dẫn mà các tác giả gửi lên. Đa số các hướng dẫn này được cập nhật và sửa lỗi liên tục, do vậy nếu làm theo hướng dẫn nào đó bạn cần phải …

Openstack Kolla [Phần 1] Hướng dẫn cài đặt Openstack Train all-in-one bằng Kolla Ansible

 • Tác giả: news.cloud365.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2023
 • Đánh giá: 4.13 (431 vote)
 • Tóm tắt: Cài đặt · Chuẩn bị · Cài đặt Kolla Ansible · Cài đặt Openstack Train bằng…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với ý tưởng của Project Kolla là triển khai Openstack trong môi trường Container, tự động triển khai Openstack bằng Kolla Ansible. Qua đó chỉ với 1 vài thao tác, chúng ta đã có môi trường Openstack để sử dụng. Hơn nữa, Project Kolla cũng cung cấp …

Files 32