Top 7 công thức tính lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng tốt nhất

Dưới đây là danh sách công thức tính lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Cách tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng có ma sát hay, chi tiết

Với Cách tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng có ma sát hay, chi tiết Vật Lí lớp 10 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng có ma sát từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Vật Lí lớp 10.

A. Phương pháp & Ví dụ

– Vật đang đứng yên trên mặt phẳng nghiêng: a = 0

⇒ Fmsn = P1 = mgsinα

– Điều kiện để vật trượt xuống: a > 0

P1 > Fms ⇒ mgsinα > μmgcosα

⇒ μ < tanα

Áp dụng định luật II Newton và chiếu lên chiều dường: P1 – Fms = ma

+ Khi đó, vật trượt xuống với gia tốc

+ Vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng:

Bài tập vận dụng

Bài 1: Vật đặt trên định dốc dài 165 m, hệ số ma sát μ = 0,2, góc nghiêng dốc là α

a. Với giá trị nào của α thì vật nằm yên không trượt?

b. Cho α = 30°. Tìm thời gian vật xuống dốc và vận tốc vật ở chân dốc

Cho tan11° = 0,2; cos30° = 0,85

Hướng dẫn:

a. Để vật nằm yên không trượt:

tanα ≤ μ ⇒ α ≤ 11°

b. Vật trượt xuống dốc:

a = gsinα – μgcosα

= 10.sin30° – 0,2.10.cos30° = 3,3 m/s2

v = 33 m/s

Bài 2: Vật trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có hệ số ma sát μ = 0,05 dài 10 m, góc nghiêng α = 30°. Hỏi vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang bao lâu kể từ khi xuống hết mặt phẳng nghiêng? Biết hệ số ma sát với mặt phẳng ngang là μ1 = 0,1

Hướng dẫn:

– Gia tốc của vật khi trượt trên mặt phẳng nghiêng: a = gsinα – μgcosα

= 10.sin30° – 0,05.10.cos30°

= 4,6 m/s2

– Vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng:

– Gia tốc của vật trên mặt phẳng ngang:

– Thời gian vật đi trên mặt phẳng ngang đến khi dừng lại là:

Bài 3: Vật đặt trên đỉnh dốc dài 100 m, hệ số ma sát 0,1; góc nghiêng dốc là 30°. Tìm vận tốc vật ở chân mặt phẳng nghiêng

Hướng dẫn:

Bài 4: Vật khối lượng m = 100kg sẽ chuyển động đều đi lên trên mặt phẳng nghiêng độ cao h = 10 m góc α = 30°, khi chịu tác dụng của lực kéo F = 600 N dọc theo mặt phẳng nghiêng. Hỏi khi thả vật từ đỉnh mặt phẳng nghiêng, nó chuyển động xuống dưới chân mặt phẳng nghiêng với vận tốc bao nhiêu? Coi ma sát là đáng kể

Hướng dẫn:

– Khi vật trượt đều, các lực tác dụng lên vật cân bằng

⇒ N = P2 = mgcosα

Và F = Fms + P1

⇒ F = μmgcosα + mgsinα

600 = (μ.cos30° + sin30°)100.10

⇒ μ = 0,12

– Khi thả vật, vật trượt xuống với gia tốc: a = g(sinα – μcosα)

= 10(sin30° – 0,12.cos30°) = 4 m/s2

Bài 5: Do có vận tốc đầu, vật trượt lên rồi sau đó trượt xuống trên mặt phẳng nghiêng góc nghiêng α = 15°. Tìm hệ số ma sát μ biết thời gian đi xuống gấp 2 lần thời gian đi lên

Xem thêm   Top 5 công thức cộng vận tốc nâng cao hot nhất

Hướng dẫn:

– Khi vật trượt lên (chọn chiều dương hướng lên), chuyển động của vật là chuyển động chậm dần đều với gia tốc

+ Thời gian vật trượt lên là:

+ Quãng đường vật trượt lên là:

– Khi vật trượt xuống: a2 = g(sinα – μcosα)

+ Thời gian vật trượt xuống:

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Vật đặt trên đỉnh dốc dài 300 m, hệ số ma sát 0,2; góc nghiêng dốc là 20°. Vận tốc vật ở chân mặt phẳng nghiêng là:

A. 30 m/s B. 30,4 m/s C. 34 m/s D. 34,2 m/s

Lời giải:

Câu 2: Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu diện tích tiếp xúc của vật đó giảm 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

A. giảm 2 lần.

B. tăng 2 lần.

C. giảm 6 lần.

D. không thay đổi

Lời giải:

Chọn D

Câu 3: Nêu đặc điểm của lực ma sát trượt?

A. Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt

B. Có hướng ngược hướng của vận tốc

C. Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực, không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật

D. Tất cả đều đúng

Lời giải:

Chọn D

Câu 4: Công thức tính vận tốc vật ở chân mặt phẳng nghiêng khi vật chuyển động xuống là:

Lời giải:

Chọn A

Câu 5: Vật đặt trên đỉnh dốc có hệ số ma sát 0,05; góc nghiêng dốc là 30°. Gia tốc của vật là:

A. 4 m/s2 B. 5. m/s2 C. 4,6 m/s2 D. 5,4 m/s2

Lời giải:

a = gsinα – μgcosα = 10.sin30 – 0,05.10.cos30 = 4,6 m/s2

Câu 6: Chọn câu đúng. Chiều của lực ma sát nghỉ:

A. ngược chiều với vận tốc của vật.

B. ngược chiều với gia tốc của vật.

C. tiếp tuyến với mặt tiếp xúc.

D. vuông góc với mặt tiếp xúc

Lời giải:

Chọn C

Câu 7: Chọn phát biểu đúng:

A. Lực ma sát trượt phụ thuộc diện tích mặt tiếp xúc

B. Khi một vật chịu tác dụng của lực F mà vẫn đứng yên thì lực ma sát nghỉ lớn hơn ngoại lực

C. Lực ma sát trượt phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp xúc

D. Vật nằm yên trên mặt sàn nằm ngang vì trọng lực và lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật cân bằng nhau

Lời giải:

Chọn C

Câu 8: Vật nằm yên trên đỉnh dốc có hệ số ma sát μ = 0,5. Với góc nghiêng dốc là bao nhiêu thì vật bắt đầu chuyển động?

A. 26° B. 30° C. 20° D. 14°

Lời giải:

Để vật trượt khỏi mặt phẳng nghiêng:

tanα > μ = 0,5 ⇒ α > 26,56°

⇒ Chỉ có phương án B thỏa mãn

Câu 9: Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu khối lượng của vật đó giảm 2 lần thì hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. giảm 2 lần

D. không đổi

Lời giải:

Chọn D

Câu 10: Vật đặt trên đỉnh dốc có hệ số ma sát 0,05; góc nghiêng dốc là 30°. Tìm thời gian vật đi hết dốc biết dốc có độ cao 10 m

A. 10s B. 6s C. 4s D. 3s

Lời giải:

Gia tốc của vật là: a = gsinα – μgcosα = 10.sin30° – 0,05.10.cos30° = 4,6 m/s2

Xem thêm   Tổng hợp 6 công thức tính tỷ giá chéo hot nhất, bạn nên biết

Vận tốc của vật:

Thời gian vật đi hết dốc:

Câu 11: Vật đặt trên đỉnh dốc có hệ số ma sát 0,05. Dốc có độ cao h = 20 m, chiều dài 250 m. Vật có tự trượt xuống dốc không? Nếu có, tìm gia tốc của vật trên đoạn dốc

A. Vật không trượt trên dốc

B. Vật trượt trên dốc với a = 5 m/s2

C. Vật trượt trên dốc với a = 0,37 m/s2

D. Vật trượt trên dốc với a = 2 m/s2

Lời giải:

Ta có:

⇒ vật tự trượt trên đoạn dốc ⇒ α = 5°

Gia tốc của vật: a = gsinα – μgcosα = 10.sin5° – 0,05.10.cos5° = 0,37 m/s2

Câu 12: Lực ma sát nào tồn tại khi vật rắn chuyển động trên bề mặt vật rắn khác ?

A. Ma sát nghỉ

B. Ma sát lăn hoặc ma sát trượt

C. Ma sát lăn

D. Ma sát trượt

Lời giải:

Chọn B

Câu 13: Lực nào làm vật đang đứng yên tự trượt trên mặt phẳng nghiêng?

A. Lực ma sát

B. Trọng lực của vật

C. Lực quán tính

D. Lực cản không khí

Lời giải:

Chọn B

Câu 14: Chọn câu sai:

A. Lực ma sát trượt chỉ xuất hiện khi có sự trượt tương đối giữa hai vật rắn.

B. Hướng của lực ma sát trượt tiếp tuyến với mặt tiếp xúc và ngược chiều chuyển động tương đối.

C. Viên gạch nằm yên trên mặt phẳng nghiêng chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ.

D. Lực ma sát lăn tỉ lệ với lực nén vuông góc với mặt tiếp xúc và hệ số ma sát lăn bằng hệ số ma sát trượt

Lời giải:

Chọn D

Câu 15: Chọn phát biểu đúng.

A. Lực ma sát luôn ngăn cản chuyển động của vật.

B. Hệ số ma sát trượt lớn hơn hệ số ma sát nghỉ.

C. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc diện tích tiếp xúc.

D. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc.

Lời giải:

Chọn A

Top 7 công thức tính lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng tổng hợp bởi Files32.com

Tính độ lớn lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng ?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 4.89 (792 vote)
 • Tóm tắt: Dùng ròng rọc động lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi, nên khi nâng vật 1 đoạn h thì kéo dây một đoạn s = 2h. … Cách 2. Lực ma sát …

Bài tập về lực ma sát khi vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 03/27/2023
 • Đánh giá: 4.54 (217 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập về lực ma sát khi vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng có đáp án · + Cho hệ quy chiếu Oxy với Ox là trục song song với mặt phẳng chuyển …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 1. Một vật đặt ở chân mặt phẳng nghiêng một góc a = 300 so với phương nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là m = 0,2 . Vật được truyền một vận tốc ban đầu v0 = 2 (m/s) theo phương song song với mặt phẳng nghiêng và hướng …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 05/13/2022
 • Đánh giá: 4.19 (252 vote)
 • Tóm tắt: Với loạt bài Công thức tính hệ số ma sát trượt trên mặt phẳng nghiêng đầy đủ, chi tiết nhất Vật Lí lớp 10 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết Công thức tính hệ số ma sát trượt trên mặt phẳng nghiêng đầy đủ, chi tiết nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Ví dụ minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức …

Dạng 2: Lực ma sát tác dụng lên vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng

 • Tác giả: 7scv.com
 • Ngày đăng: 12/11/2022
 • Đánh giá: 4.14 (334 vote)
 • Tóm tắt: Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là m = 0,2 . Vật được truyền một vận tốc ban đầu v_{0} = 2 (m/s) theo phương song song với mặt …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết Công thức tính hệ số ma sát trượt trên mặt phẳng nghiêng đầy đủ, chi tiết nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Ví dụ minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức …
Xem thêm   Danh sách 8 công thức cấu tạo thu gọn của c3h6o2 tốt nhất

Công thức tính lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng và bài tập

 • Tác giả: topnoibat.com
 • Ngày đăng: 11/21/2022
 • Đánh giá: 3.79 (413 vote)
 • Tóm tắt: Những bài tập tính lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng có lời giải dễ hiểu. Bài tập 1: Một chiếc xe trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lực ma sát không còn xa lạ đối với mọi người, nhưng gần đây rất nhiều người thắc mắc không biết công thức tính lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng là như thế nào? Vậy để giải đáp cho câu hỏi này hãy cùng Top Nổi Bật tìm hiểu chuyên sâu qua bài viết …

Chuyên đề Vật đi lên, đi xuống trên mặt phẳng nghiêng có ma sát môn Vật Lý 10

 • Tác giả: hoc.tv
 • Ngày đăng: 01/08/2023
 • Đánh giá: 3.74 (582 vote)
 • Tóm tắt: Bài 2: Thả một vật khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mpn dài 10m, nghiêng 30O so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mpn là μ = 0,2 , …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lực ma sát không còn xa lạ đối với mọi người, nhưng gần đây rất nhiều người thắc mắc không biết công thức tính lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng là như thế nào? Vậy để giải đáp cho câu hỏi này hãy cùng Top Nổi Bật tìm hiểu chuyên sâu qua bài viết …

Bài tập lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng, vật lí 10

 • Tác giả: vatlypt.com
 • Ngày đăng: 03/18/2023
 • Đánh giá: 3.48 (333 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1. Vật khối lượng m nằm trên ván nằm ngang. Nâng dần một đầu tấm ván lên, hỏi góc hợp bởi mặt phẳng ván và phương ngang phải bằng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 2. Vật 1,2kg trượt thẳng đều lên mặt phẳng nghiêng 30°. Lấy g=10m/s2, tính độ lớn của lực kéo biết hệ số ma sát trượt 0,4. Bài 3. Một vật có m=2 kg trượt không vận tốc ban đầu trên mặt phẳng nghiêng nhẵn,dài 10m, chiều cao 5 m.Lấy g=10m/s2; hệ …

Files 32