Tổng hợp 7 công thức tính độ lớn của hợp lực hot nhất, đừng bỏ qua

Dưới đây là danh sách công thức tính độ lớn của hợp lực hay nhất và đầy đủ nhất

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Tổng hợp lực: là thay thế hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bởi một lực sao cho tác dụng vẫn không thay đổi.

+ Lực thay thế gọi là hợp lực.

+ Phương pháp tìm hợp lực gọi là tổng hợp lực.

Quy tắc hình bình hành: Hợp lực của hai lực quy đồng được biểu diễn bằng đường chéo của hình bình hành mà hai cạnh là những vecto biểu diễn hai lực thành phần.

Tổng hợp ba lực F1→ , F2→, F3→

– Lựa 2 cặp lực theo thứ tự ưu tiên cùng chiều hoặc ngược chiều or vuông góc tổng hợp chúng thành 1 lực tổng hợp F12→

– Tiếp tục tổng hợp lực tổng hợp F12→ trên với lực F3→ còn lại cho ra được lực tổng hợp F→ cuối cùng.

Theo công thức của quy tắc hình bình hành:

F2 = F12 + F22 + 2.F1.F2.cosα

Lưu ý: Nếu có hai lực, thì hợp lực có giá trị trong khoảng: | F1 – F2 | ≤ Fhl ≤ | F1 + F2 |

2. Phân tích lực (Ngược với tổng hợp lực): là thay thế 1 lực bởi 2 hay nhiều lực tác dụng đồng thời sao cho tác dụng vẫn không thay đổi.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Cho hai lực đồng quy có độ lớn 4(N) và 5(N) hợp với nhau một góc α. Tính góc α ? Biết rằng hợp lực của hai lực trên có độ lớn bằng 7,8(N)

Hướng dẫn:

Ta có F1 = 4 N

F2 = 5 N

F = 7.8 N

Hỏi α = ?

Theo công thức của quy tắc hình bình hành:

F2 = F12 + F22 + 2.F1.F2.cosα

Suy ra α = 60°15′

Bài 2: Cho ba lực đồng qui cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 20(N) và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120° . Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ta có F→ = F1→ + F2→ + F3→

Hay F→ = F1→ + F23→

Trên hình ta thấy F23 có độ lớn là F23 = 2F2cos60° = F1

Mà F23 cùng phương ngược chiều với F1 nên Fhl = 0

Bài 3: Tính hợp lực của hai lực đồng quy F1 = 16 N; F2 = 12 N trong các trương hợp góc hợp bởi hai lực lần lượt là α = 0°; 60°; 120°; 180°. Xác định góc hợp giữa hai lực để hợp lực có độ lớn 20 N.

Hướng dẫn:

F2 = F12 + F22 + 2.F1.F2.cosα

Khi α = 0°; F = 28 N

Khi α = 60°; F = 24.3 N.

Khi α = 120°; F = 14.4 N.

Khi α = 180°; F = F1 – F2 = 4 N.

Khi F = 20 N ⇒ α = 90°

Bài 4: Một vật nằm trên mặt nghiêng góc 30° so với phương ngang chịu trọng lực tác dụng có độ lớn là 50 N. Xác định độ lớn các thành phần của trọng lực theo các phương vuông góc và song song với mặt nghiêng.

Hướng dẫn:

P1 = Psinα = 25 N

P2 = Pcosα = 25√3 N

Bài 5: Cho lực F có độ lớn 100 N và có hướng tạo với trục Ox một góc 36,87° và tạo với Oy một góc 53,13°. Xác định độ lớn các thành phần của lực F trên các trục Ox và Oy.

Hướng dẫn:

36.87° + 53.13° = 90°

Fx = F.cos(36,87°) = 80 N

Fy = F.sin(53,13°) = 60 N

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khí

Xem thêm   Danh sách 5 công thức làm bánh mỳ gối hot nhất

A. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không.

B. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số.

C. vật chuyển động với gia tốc không đổi.

D. vật đứng yên.

Câu 2: Một sợi dây có khối lượng không đáng kể, một đầu được giữ cố định, đầu kia có gắn một vật nặng có khối lượng m. Vật đứng yên cân bằng. Khi đó

A. vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

B. vật chịu tác dụng của trọng lực, lực ma sát và lực căng dây.

C. vật chịu tác dụng của ba lực và hợp lực của chúng bằng không .

D. vật chịu tác dụng của trọng lực và lực căng dây.

Câu 3: Chọn phát biểu đúng :

A. Dưới tác dụng của lực vật sẽ chuyển động thẳng đều hoặc tròn đều.

B. Lực là nguyên nhân làm vật vật bị biến dạng.

C. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động.

D. Lực là nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động hoặc làm vật bị biến dạng.

Câu 4: Hai lực trực đối cân bằng là:

A. tác dụng vào cùng một vật

B. không bằng nhau về độ lớn

C. bằng nhau về độ lớn nhưng không nhất thiết phải cùng giá

D. có cùng độ lớn, cùng phương, ngược chiều tác dụng vào hai vật khác nhau

Câu 5: Hai lực cân bằng không thể có :

A. cùng hướng

B. cùng phương

C. cùng giá

D. cùng độ lớn

Câu 6: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12 N, 20 N, 16 N. Nếu bỏ lực 20 N thì hợp lực của 2 lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu ?

A. 4 N

B. 20 N

C. 28 N

D. Chưa có cơ sở kết luận

Câu 7: Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực ?

A. 25 N

B. 15 N

C. 2 N

D. 1 N

Câu 8: Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600 N.Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600 N.

A. α = 0°

B. α = 90°

C. α = 180°

D. α = 120°

Câu 9: Một chất chịu hai lực tác dụng có cùng độ lớn 40 N và tạo với nhau góc 120°. Tính độ lớn của hợp lực tác dụng lên chất điểm.

A. 10 N

B. 20 N

C. 30 N

D. 40 N

Câu 10: Hợp lực F của hai lực F1 và lực F2 có độ lớn 8√2 N; lực F tạo với hướng của lực F1 góc 45° và F1 = 8 N. Xác định hướng và độ lớn của lực F2.

A. vuông góc với lực F1 và F2 = 8 N

B. vuông góc với lực F1 và F2 = 6 N

C. cùng phương ngược chiều với F1 và F2 = 8 N

D. cùng phương ngược chiều với F1 và F2 = 6 N

Câu 11: Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây ? Cho biệt góc giữa cặp lực đó.

A. 3 N, 15 N; 120°

B. 3 N, 6 N; 60°

C. 3 N, 13 N; 180°

D. 3 N, 5 N; 0°

Câu 12: Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực F1 = 40 N hướng về phía Đông, lực F2 = 50 N hướng về phía Bắc, lực F3 = 70 N hướng về phía Tây, lực F4 = 90 N hướng về phía Nam. Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu ?

Xem thêm   Top 4 công thức chương 3 vật lý 12 tốt nhất

A. 50 N

B. 120 N

C. 170 N

D. 250 N

Câu 13: Chọn phát biểu đúng. Tổng hợp lực là:

A. Là phân tích nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống như các lực ấy.

B. Là thay thế các lực đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy.

C. Là phân tích các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy.

D. Là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng các lực có tác dụng giống hệt các lực ấy.

Câu 14: Câu nào đúng ? Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể:

A. nhỏ hơn F

B. vuông góc với lực F→

C. lớn hơn 3F

D. vuông góc với lực 2F→

Câu 15: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 4 N, 5 N và 6 N.Nếu bỏ đi lực 6 N thì hợp lực của 2 lực còn lại bằng bao nhiêu ?

A. 9 N

B. 6 N

C. 1 N

D. không biết vì chưa biết góc

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 10 chọn lọc có đáp án hay khác:

 • Vật trượt trên mặt phẳng ngang, mặt phẳng nghiêng – Áp dụng định luật 1, 2 Niutơn
 • Vật trượt trên mặt phẳng ngang, mặt phẳng nghiêng – Áp dụng định luật 3 Niutơn

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

Top 7 công thức tính độ lớn của hợp lực tổng hợp bởi Files32.com

Lực tổng hợp là gì? Các công thức vật lý 10 về tổng hợp lực

 • Tác giả: vuihoc.vn
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 4.67 (571 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ 1: Cho ba lực đồng quy cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 20 (N) và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120°. Hợp lực …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết này, VUIHOC mong rằng có thể giúp các em hiểu được phần nào kiến thức về tổng hợp lực. Để học nhiều hơn các kiến thức Vật Trlý 10 cũng như Vật lý THPT thì các em hãy truy cập vuihoc.vn hoặc đăng ký khoá học với các thầy cô VUIHOC ngay …

Công Thức Tính Độ Lớn Của Hợp Lực

 • Tác giả: ktktdl.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/14/2022
 • Đánh giá: 4.39 (378 vote)
 • Tóm tắt: Khi α = 180°; F = F1 – F2 = 4 N. Khi F = đôi mươi N ⇒ α = 90°. Bài 4: Một thiết bị nằm trên mặt nghiêng góc 30 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng với hai lực đó. Chúng ta chỉ có thể phân tích lực đó theo hai phương khi biết rằng một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương.Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Văn Lang, …

Công thức tính cường độ của hợp lực (áp dụng định lí cosin)

 • Tác giả: mathvn.com
 • Ngày đăng: 02/14/2023
 • Đánh giá: 4.33 (540 vote)
 • Tóm tắt: Bài này sẽ dùng định lí cosin để chứng minh một công thức được dùng nhiều trong Vật lí: Công thức tính cường độ của hợp lực (độ lớn của lực .
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng với hai lực đó. Chúng ta chỉ có thể phân tích lực đó theo hai phương khi biết rằng một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương.Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Văn Lang, …
Xem thêm   Top 4 kết hợp sữa mẹ và sữa công thức tốt nhất, đừng bỏ qua

Tổng hợp lực, phân tích lực, độ lớn của lực vật lí 10

 • Tác giả: vatlypt.com
 • Ngày đăng: 03/03/2023
 • Đánh giá: 4.02 (409 vote)
 • Tóm tắt: Lực là gì? · Phân tích lực theo quy tắc hình… · Tính độ lớn lực tổng hợp theo…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng với hai lực đó. Chúng ta chỉ có thể phân tích lực đó theo hai phương khi biết rằng một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương.Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Văn Lang, …

Tổng hợp và phân tích lực

 • Tác giả: dinhluat.com
 • Ngày đăng: 11/20/2022
 • Đánh giá: 3.82 (398 vote)
 • Tóm tắt: Dạng bài tổng hợp và phân tích lực · Nếu 2 lực cùng phương, cùng chiều thì lực tổng hợp: F = F1 + F2 và có chiều cùng chiều với 2 lực. · Nếu 2 lực …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng với hai lực đó. Chúng ta chỉ có thể phân tích lực đó theo hai phương khi biết rằng một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương.Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Văn Lang, …

Lực – Tổng hợp lực – Cân bằng của chất điểm và phân tích lực

 • Tác giả: vatly247.com
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 3.77 (228 vote)
 • Tóm tắt: Bài viết trình bày rất chi tiết về cách tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành, cách phân tích lực và cấn bằng lực. · * F=√F12+F22+2F1.F2cosα …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 1: Cho 2 lực (F_{1}=6N;F_{2}=8N). Tìm độ lớn hợp lực của (overrightarrow{F}) của (overrightarrow{F_{1}}) và (overrightarrow{F_{2}}); vẽ hình (overrightarrow{F_{1}}); (overrightarrow{F_{2}}) và trong các trường hợp góc kẹp giữa …

Tổng hợp lực là gì? Công thức tính tổng hợp lực?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 3.5 (435 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp lực: là thay thế hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bởi một lực sao cho tác dụng vẫn không thay đổi. + Lực thay thế gọi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 1: Cho 2 lực (F_{1}=6N;F_{2}=8N). Tìm độ lớn hợp lực của (overrightarrow{F}) của (overrightarrow{F_{1}}) và (overrightarrow{F_{2}}); vẽ hình (overrightarrow{F_{1}}); (overrightarrow{F_{2}}) và trong các trường hợp góc kẹp giữa …

Files 32