Top 4 công thức tính công sai d hot nhất hiện nay

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về công thức tính công sai d hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Cách tìm số hạng đầu tiên, công sai, số hạng thứ k của cấp số cộng cực hay

A. Phương pháp giải

+ Dãy số (un) là cấp số cộng khi và chỉ khi un+1 − un = d không phụ thuộc vào n và d là công sai.

+ Cho cấp số cộng có số hạng đầu là u1; công sai d. Khi đó; số hạng thứ n của cấp số cộng là: un = u1 + (n−1)d

+ Nếu biết số hạng thứ n và thứ m của dãy ta suy ra:

Giải hệ phương trình trên ta được u1 và công sai d.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho một cấp số cộng có u1 = −1 và u5 = 11. Tìm công sai của cấp số cộng ?

A. d= 3 B. d= 5 C. d= 4 D. d= 2

Hướng dẫn giải:

Ta có: u5 = u1 + (5−1)d

=> 11 = − 1 + 4d ⇔ d= 3

Chọn A.

Ví dụ 2: Cho một cấp số cộng có u1 = 10; u7 = −8. Tìm d?

A. d= −2 B. d = −3 C. d = 2 D.d = 3

Hướng dẫn giải:

Ta có: u7 = u1 +(7−1)d

=> −8 = 10 + 6d

⇔ −18 = 6d nên d = −3

Chọn B.

Ví dụ 3: Cho cấp số cộng (un) có u1 = 0,4 và công sai d = 1. Số hạng thứ 10 của cấp số cộng này là:

A. 1,6 B. 1,4 C. 10,4 D. 9,4

Hướng dẫn giải:

Số hạng tổng quát của cấp số cộng (un) là: un = u1 + (n − 1) d

=>số hạng thứ 10 của cấp số cộng là:

u10 = 0,4 +(10 − 1) . 1 = 9,4

Chọn D.

Ví dụ 4: Cho cấp số cộng (un) có u1 = −2 và công sai d = 3. Hỏi có bao nhiêu số hạng của cấp số thỏa mãn un < 11.

A.3 B. 4 C.5 D.6

Hướng dẫn giải:

Cấp số cộng có u1 = −2 và công sai d = 3 nên số hạng tổng quát của cấp số cộng là:

un = u1 + (n − 1) . d = −2 + 3(n − 1) = 3n − 5

Để un < 11 thì 3n − 5 < 11

Mà n nguyên dương nên n ∈ { 1,2,3,4,5}

Vậy có 5 số hạng của cấp số cộng thỏa mãn điều kiện

Chọn C.

Ví dụ 5: Viết ba số xen giữa các số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng. Tính tổng của ba số hạng xen giữa đó.

A. 36 B.28 C. 32 D.30

Hướng dẫn giải:

Khi viết ba số xen giữa hai số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng thì:

u1 = 2 và u5 = 22.

+ Lại có: u5 = u1 + (5 − 1) d nên 22 = 2 + 4d

⇔ 20 = 4d ⇔ d= 5

+Suy ra: u2 = u1 + d = 2 + 5= 7

u3 = u1 + 2d = 2 + 2 . 5 = 12

Xem thêm   Danh sách 5 công thức nấu nước đường hay nhất

Và u4 = u1 + 3d = 2 + 3 . 5 = 17

=> u2 + u3 +u4 = 7 + 12 + 17 = 36

Chọn A.

Ví dụ 6: Cho dãy số (un) với un = 7 − 2n. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. 3 số hạng đầu của dãy u1 = 5; u2 = 3 và u3 = 1.

B. Số hạng thứ n + 1 là un+1 = 8 − 2n.

C. Là cấp số cộng có d = −2.

D. Số hạng thứ 4: u4 = −1.

Hướng dẫn giải:

* Ta có:

=> đáp án A, D đúng.

*Số hạng thứ n+1 là: un + 1 = 7 − 2(n+1) = 5 − 2n

=> B sai.

* Xét hiệu: un+1 − un = (5−2n) − (7 − 2n)= −2

=> (un) là cấp số cộng với công sai d = −2.

=> C đúng.

Ví dụ 7: Cho cấp số cộng (un) có u3 = −15 và u14 = 18. Tìm u1, d của cấp số cộng?

A. u1 = −21; d = 3 B. u1 = −20; d = 2

C. u1 = −21; d = −3 D. u1 = −20 ; d = −2

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Từ giả thiết suy ra:

Chọn A.

Ví dụ 8: Cho cấp số cộng ( un) thỏa mãn : . Tìm số hạng thứ 10 của cấp số.

A. 39 B.27

C. 36 D.42

Hướng dẫn giải:

Theo giả thiết ta có:

=> Số hạng thứ 10 của cấp số cộng là :

u10 = u1 + 9d = 3 + 9 . 4 = 39

Chọn A.

Ví dụ 9: Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn : . Hỏi 301 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng.

A.99 B.100

C.101 D.103

Hướng dẫn giải:

Theo giả thiết ta có:

Ta có : 301 = 1 + (n − 1) . 3 ⇔ 300 = 3(n-1)

⇔ n − 1 = 100 ⇔ n = 101

Vậy 301 là số hạng thứ 101 của cấp số cộng.

Chọn C.

Ví dụ 10: Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn . Tìm số hạng thứ 6 của cấp số cộng ?

A.8 B.10

C. 6 D. 12

Hướng dẫn giải:

Theo giả thiết ta có :

Từ (1) suy ra : u1 = 8 − 5d thay vào (2) ta được :

Với

Số hạng thứ 6 là:

Với d = 2 => u1 = −2

Số hạng thứ 6: u6 = −2 + 5 . 2 = 8

Chọn A.

Ví dụ 11: Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn điều kiện: . Tìm công sai của cấp số cộng đã cho.

A.d = ±1 B.d = ±2 C .d = ±3 D. d = ±4

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài ta có:

Từ (1) suy ra: u1 + 2d = 4 ⇔ u1 = 4 − 2d thế vào (2) ta được:

* Với d = 3 => u1 = 4 − 6 = −2

* Với d = −3 => u1 = 4 + 6 = 10

Chọn C.

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Cho cấp số cộng (un) có u4 = −20; u19 = 55 . Tìm u1, d của cấp số cộng?

A. u1 = −35; d = 5 B. u1 = −35; d = −5

C. u1 = 35; d = 5 D. u1 = 35; d = −5

Câu 2: Cho (un) là cấp số cộng thỏa mãn : . Tìm số hạng thứ 2 của cấp số cộng.

A.6 B.7

C .8 D. 9

Câu 3: Cho (un) là cấp số cộng thỏa mãn : . Tìm số hạng thứ 20 của cấp số cộng.

Xem thêm   Top 5 download công thức toán học trong word 2003 tốt nhất, đừng bỏ qua

A.67 B.75

C. 87 D. 91

Câu 4: Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng −9 và tổng các bình phương của chúng bằng 29.

A. 0 ; −3 ; −6 B. −2 ; −3 ; −4

C. −1; −2 ; −3 D. −3 ; −2 ; −1

Câu 5: Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn . Tìm u1 ;d biết u1 > 0

A. u1 = 3; d= 1 B. u1 = 3; d = 2

C. u1 = 2; d = 3 D. u1 = 2; d = −3

Câu 6: Cho cấp số cộng (un) có công sai d > 0 và . Hãy tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.

A. un = 3n − 9 B. un = 3n − 42

C. un = 3n − 67 D. un = 3n − 92

Câu 7: Cho cấp số cộng (un) có u2 + u3 = 20; u5 + u7 = −29 . Tìm u1 ; d?

A. u1 = 20; d = 7 B. u1 = 20;d = 7

C. u1 = 20,5; d = −7 D. u1 = −20,5; d= 7

Câu 8: Tam giác ABC có ba góc A, B, C theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng và C = 5A. Tính tổng số đo của góc có số đo lớn nhất và góc có số đo nhỏ nhất.

A. 1400 B. 1200

C. 1350 D. 1500

Câu 9: Cho (un) là cấp số cộng thỏa mãn : . Tính tổng của số hạng đầu tiên và công sai d ?

A. 3 B. 4

C. 5 D .6

Câu 10: Cho (un) là cấp số cộng, u1; u2; u3 là 3 số hạng của cấp số cộng thỏa mãn: . Tìm tích 3 số đó?

A.15 B. 20

C. 21 D. 18

Câu 11: Cho dãy số (un) là cấp số cộng thỏa mãn: Tính số hạng thứ 4 của cấp số cộng.

A.3 hoặc −1 B. 2 hoặc −2.

C.2 hoặc −3 D. −2 hoặc 1.

Câu 12: Cho 2 cấp số cộng : 5 ;8 ;11 ; …..và 3 ;7 ;11,…. Hỏi trong 100 số hạng đầu tiên của mỗi cấp số ; có bao nhiêu số hạng chung ?

A. 23 B. 24

C. 25 D. Tất cả sai

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

 • Cách chứng minh bằng phương pháp quy nạp cực hay có lời giải
 • Cách tìm số hạng thứ n của dãy số cực hay có lời giải
 • Cách tìm công thức của số hạng tổng quát cực hay có lời giải
 • Cách xét tính đơn điệu của dãy số cực hay có lời giải
 • Cách xét tính bị chặn của dãy số cực hay có lời giải
 • Cách chứng minh một dãy số là cấp số cộng cực hay có lời giải
 • Cách tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng cực hay có lời giải

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác
Xem thêm   Tổng hợp 5 muối amoni hiđrocacbonat có công thức hóa học là hot nhất, đừng bỏ lỡ

Top 4 công thức tính công sai d tổng hợp bởi Files32.com

Công thức giải nhanh cấp số cộng và cấp số nhân

 • Tác giả: tanggiap.org
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 4.72 (485 vote)
 • Tóm tắt: Tăng Giáp Administrator Thành viên BQT · Kí hiệu d được gọi là công sai · {U_{n + 1}} – {U_n} = d với mọi n ∈ N* ( trong đó d là hằng số còn {U_{ …

Cấp số cộng là gì? Công sai là gì? Công thức tính cấp số cộng?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2022
 • Đánh giá: 4.44 (461 vote)
 • Tóm tắt: a) Ta có dãy số 1;3;5;…;(2n – 1);(2n + 1) là cấp số cộng với công sai d = 2 và u1 = 1, số hạng tổng quát uk= u1+ (k – 1)d. Ta kiểm tra 2n + 1 là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 6: Bài toán có lời giải: Một xưởng có đăng tuyển công nhân với đãi ngộ về lương như sau: Trong quý đầu tiên thì xưởng trả là 6 triệu đồng/quý và kể từ quý thứ 2 sẽ tăng lên 0,5 triệu cho 1 quý. Hỏi với đãi ngộ trên thì sau 5 năm làm việc tại …

Tổng Hợp Các Công Thức Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân & Bài Tập

 • Tác giả: vuihoc.vn
 • Ngày đăng: 02/21/2023
 • Đánh giá: 4.29 (266 vote)
 • Tóm tắt: Chúng ta tính được số hạng tổng quát bằng cách thông qua số hạng đầu và công sai có công thức như sau: un = u1 + (n – 1)d …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hy vọng các công thức cấp số cộng và cấp số nhân mà VUIHOC mang đến phần nào giúp các bạn ghi nhớ hiệu quả và và hạn chế sai sót trong quá trình giải bài tập cấp số cộng, cấp số nhân. Các bạn học sinh hãy đăng ký khóa học dành cho học sinh lớp 12 ôn …

Công thức tính công sai của cấp số cộng chi tiết nhất – Toán lớp 11

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 4.11 (469 vote)
 • Tóm tắt: a) Công sai của cấp số cộng là: d = un+1 – un = 5. b) Cách 1: Ta có: un = – 3(n – 1) + 5 = – 3n + 8. Công …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hy vọng các công thức cấp số cộng và cấp số nhân mà VUIHOC mang đến phần nào giúp các bạn ghi nhớ hiệu quả và và hạn chế sai sót trong quá trình giải bài tập cấp số cộng, cấp số nhân. Các bạn học sinh hãy đăng ký khóa học dành cho học sinh lớp 12 ôn …

Files 32