Danh sách 5 công thức phân tử của metyl benzen tốt nhất

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về công thức phân tử của metyl benzen hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Giải Hóa Học Lớp 11
 • Sách giáo khoa hóa học lớp 11
 • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11
 • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 11
 • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
 • Giải Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11
 • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Giải Sách Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 35.1 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Chất sau có tên là gì?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 1 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 1

A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen.

B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen.

C. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen.

D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen.

Lời giải:

Đáp án: D.

Bài 35.2 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Chất sau có tên là gì?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 2 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 1

A. 1,4-đimetyl-6-etylbenzen.

B. 1,4-đimety1-2-etylbenzen.

C. 2-etyl-1,4-đimetylbenzen.

D. 1-etyl-2,5-đimetylbenzen.

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 35.3 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo: C6H5-CH=CH2. Nhận xét nào cho dưới đây đúng ?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren là đồng đẳng của etilen.

C. Stiren là hiđrocacbon thơm.

D. Stiren là hiđrocacbon không no.

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 35.4 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: m-Xilen có công thức cấu tạo là?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 4 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 1

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 4 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 2

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 35.5 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Có bao nhiêu chất đồng đẳng của benzen có cùng công thức phân tử C9H12

A. 6 chất B. 7 chất

C. 8 chất D. 9 chất

Lời giải:

Đáp án: C.

8 chất gồm: 2 chất C6H5C3H7; 3 chất C2H5-C6H4-CH3 và 3 chất C6H3(CH3)3

Bài 35.6 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo và kèm theo tên.

1. C6H6 + Cl2 Fe→

(1 mol) (1 mol)

2. C6H6 + Cl2 as→

Xem thêm   Top 7 công thức tính giá thành tốt nhất, đừng bỏ lỡ

(1 mol) 3 mol)

3. C6H5−CH3 + Cl2 as→

(1 mol) (1 mol)

4. C6H5−CH3 + H2 (dư) Ni, 300oC→

5. C6H5−CH3 + KMnO4 (dd) to→

Lời giải:

1. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1

2. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2

3. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3

4. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 4

5. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 5

Bài 35.7 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: Benzen không tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4 nhưng stiren thì có phản ứng với cả hai dung dịch đó.

1. Giải thích vì sao stiren có khả năng phản ứng đó.

2. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng đó.

Lời giải:

1. Vì stiren có liên kết đôi ở nhánh vinyl.

2. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 7 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 7 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 7 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3

Bài 35.8 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: Chất A là một đồng đẳng của benzen. Để đốt cháy hoàn toàn 13,25 g chất A cần dùng vừa hết 29,40 lít O2 (đktc).

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của chất A. Ghi tên ứng với mỗi công thức cấu tạo đó.

Lời giải:

1. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1

Theo phương trình:

Cứ (14n – 6)g A tác dụng với Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2 mol O2

Theo đầu bài:

Cứ 13,24g A tác dụng với Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3 mol O2

Ta có Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 4

⇒ n = 8 ⇒ CTPT: C8H10

2. Các công thức cấu tạo

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 5

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 6

Bài 35.9 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77 : 18 về khối lượng. Nếu làm bay hơi hết 5,06 gam A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,76 g O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

1. Xác định công thức phân tử của chất A.

2. Chất A không tác dụng với nước brom nhưng tác dụng được với dung dịch KMnO4 khi đun nóng. Viết công thức cấu tạo và tên chất A.

Lời giải:

1. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1

Theo đầu bài ta có: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3

Tức là 12x + y = 92,0 ⇒ x = 7 ; y = 8

Công thức phân tử chất A là C7H8.

2. Công thức cấu tạo

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 4 (metylbenzen (toluen))

Bài 35.10 trang 55 Sách bài tập Hóa học 11: Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,62 g M, thu được 8,8 g CO2.

Nếu làm bay hơi hết 6,55 gam M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 2,4 g khí oxi ở cùng điều kiện.

Xác định công thức phân tử và phần trăm (về khối lượng) của từng chất trong hỗn hợp M.

Xem thêm   Tổng hợp 4 genshin impact công thức pha chế hot nhất, đừng bỏ qua

Lời giải:

Số mol 2 chất trong 6,55 g M là: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 1

Số mol 2 chất trong 2,62 g M là: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 2

Giả sử trong 2,62 g M có a mol CxHy và b mol Cx+1Hy+2

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 3

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 4

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 5

xa + (x + 1)b = 0,2 (3)

Từ (3), ta có x(a + b) + b = 0,2

b = 0,2 – 0,03x

Vì 0 < b < 0,03 nên 0 < 0,2 – 0,03x < 0,03.

⇒ 5,67 < x < 6,67 ⇒ x = 6 .

b = 0,2 – 0,03.6 = 0,02; a = 0,03 – 0,02 = 0,01

Thay giá trị của a và b vào (2), tìm được y = 6.

Khối lương C6H6 chiếm Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 6

Khối lương C7H8 chiếm 100 – 29,8% = 70,2%.

Bài 35.11 trang 55 Sách bài tập Hóa học 11: Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg axit nitric 66% và 74 kg axit suníuric 96%. Giả sử toluen được chuyển hoàn toàn thành trinitrotoluen và sản phẩm này được tách hết khỏi hỗn hợp axit còn dư. Tính:

1. Khối lượng trinitrotuluen thu được.

2. Khối lượng hỗn hợp axit còn dư và nồng độ phần trăm của từng axit trong hỗn hợp đó.

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 1

1. Số mol TNT = số mol toluen = Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 2

Khối lượng TNT = Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 3

2. Khối lượng hỗn hợp axit còn lại sau phản ứng :

23 + 88 + 74 – 5675.10-2 = 12825.10−2 (kg)

Khối lương HNO3 trong đó :

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 4

C% của HNO3 là: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 5

Khối lương H2SO4 là: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 6

C% của H2SO4 là: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 7

Bài 35.12 trang 55 Sách bài tập Hóa học 11: Có thể điều chế toluen bằng phản ứng đehiđro hoá – đóng vòng đối với heptan ở 500oC, 30 – 40 atm, chất xúc tác Cr2O3 / Al2O3.

1. Viết phương trình hoá học của phản ứng (các chất hữu cơ viết bằng công thức cấu tạo).

2. Tính khối lượng toluen thu được nếu phản ứng tạo ra 336 lít H2 (đktc).

Lời giải:

1. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 12 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 1

2. Số mol toluen = số mol H2 / 4

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 12 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 2

Khối lượng toluen là: 3,75.92 = 345 (g).

Top 5 công thức phân tử của metyl benzen tổng hợp bởi Files32.com

Công thức phân tử của metyl benzen là

 • Tác giả: share.shub.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/20/2022
 • Đánh giá: 4.86 (659 vote)
 • Tóm tắt: Công thức phân tử của metyl benzen là C6H6. C5H8. C7H8. CH4.

Benzen và đồng đẳng của benzen – Học tốt hóa 11

 • Tác giả: toppy.vn
 • Ngày đăng: 02/23/2023
 • Đánh giá: 4.48 (588 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ: với công thức phân tử C7H8, khi bạn có gốc CH3 gắn ở vị trí số 2 trên vòng benzen thì tên thông thường là Toluen còn tên thay thế sẽ là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kho video bài giảng, nội dung minh hoạ sinh động, dễ hiểu, gắn kết học sinh vào hoạt động tự học. Thư viên bài tập, đề thi phong phú, bài tập tự luyện phân cấp nhiều trình độ.Tự luyện – tự chữa bài giúp tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian học. Kết …

Công thức cấu tạo của C7H8 và gọi tên và gọi tên | Đồng phân của Công thức cấu tạo của C7H8 và gọi tên và gọi tên

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 4.24 (233 vote)
 • Tóm tắt: ⇒ phân tử có chứa 1 vòng benzen. Ứng với công thức phân tử C7H8 thì chất là hiđrocacbon thơm: Công thức cấu tạo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kho video bài giảng, nội dung minh hoạ sinh động, dễ hiểu, gắn kết học sinh vào hoạt động tự học. Thư viên bài tập, đề thi phong phú, bài tập tự luyện phân cấp nhiều trình độ.Tự luyện – tự chữa bài giúp tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian học. Kết …
Xem thêm   Top 7 công thức quãng đường đi được của chuyển động hot nhất

Toluen là gì? Tính chất và ứng dụng trong công nghiệp

 • Tác giả: ghgroup.com.vn
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 4.09 (364 vote)
 • Tóm tắt: 6. Hướng dẫn sử dụng Toluen (công thức hóa học C7H8) an toàn … Như chúng tôi đã đề cập ở trên, hóa chất Toluen khá độc, cho nên trong quá trình sử dụng cần phải …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo tài liệu nghiên cứu, khi tiếp xúc với Benzen và các đồng đẳng như hóa chất Toluene, người tiếp xúc sẽ bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn lẫn lộn, mất ý thức, hôn mê, mất trí nhớ; Viêm phổi; Bỏng, viêm kết mạc, giác mạc, mù màu; Viêm gan nhiễm độc; …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 11/13/2022
 • Đánh giá: 3.91 (222 vote)
 • Tóm tắt: ⇒ phân tử có chứa 1 vòng benzen. Ứng với công thức phân tử C7H8 thì chất là hiđrocacbon thơm: Công thức cấu tạo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo tài liệu nghiên cứu, khi tiếp xúc với Benzen và các đồng đẳng như hóa chất Toluene, người tiếp xúc sẽ bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn lẫn lộn, mất ý thức, hôn mê, mất trí nhớ; Viêm phổi; Bỏng, viêm kết mạc, giác mạc, mù màu; Viêm gan nhiễm độc; …

Files 32