Top 7 công thức phân tử của buta-1 3-đien tốt nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách công thức phân tử của buta-1 3-đien hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :

Câu 1: Phản ứng hoá học đặc trưng của các hidrocacbon no, mạch hở là :

A. phản ứng cộng B. phản ứng thế C. phản ứng oxi hoá không hoàn toàn D. phản ứng trùng hợp Câu 2: Chất nào sau đây không phải là ankan : A. CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C4H8 Câu 3: Nhận xét nào sau đây về metan là không đúng? A. là thành phần chính của khí thiên nhiên B. là thành phần của biogas C. khi cháy toả nhiều nhiệt D. được điều chế trong phòng thí nghiệm từ CH3COOH và hỗn hợp vôi tôi xúc (NaOH, CaO) Câu 4: Tên gọi của ankan sau là: CH3 – CH(CH3) – C(CH3)2 – CH3 : A. 2,3 – đimetylbutan B. 2,2,3 – trimetylbutan C. 2,3,3 – trimetylbutan D. 2,3 – metyl petan Câu 5: Mô hình thí nghiệm sau biểu diễn thí nghiệm điều chế chất khí nào sau đây? A. CH4 B. C2H2 C. C2H4 D. C2H6 Câu 6: Số đồng phân anken của chất có công thức C4H8 là : A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 7: Chất nào sau đây có đồng phân hình học : A. but – 1 – en B. but – 2 – in C. but – 2 – en D. 2 – metylpropen Câu 8: Khi đốt cháy 0,5 mol butan, thể tích khí CO2 thu được ở dktc là : A. 89,6 lít B. 44,8 lít C. 22,4 lít D. 67,2 lít Câu 9: Cho 2 – metylbutan tham gia phản ứng thế với khí clo, có chiếu sáng, tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là : A. 2 – clo – 2 metyl butan B. 1 – clo – 2 metylbutan C. 3 – clo – 2 metylbutan D. 1 – clo – 3metylbutan Câu 10: Trong phản ứng cộng giữa propen và HBr, sản phẩm chính thu được là : A. 2 – brompropen B. 2 – brompropan C. 1 – brompropen D. 1 – brompropan Câu 11: Đốt cháy 4,32 gam ankan X, thu được 6,48 gam H2O. Công thức phân tử của X là : A. C4H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C5H10 Câu 12: Ankan X có %H = 16,67%, khi cho X tác dụng với khí Cl2, thu được 1 sản phẩm thế duy nhất. Tên gọi của X là : A. 2,2 – đimetylpropan B. 3,3 – đietylpentan C. 2 – metylbutan D. pentan Câu 13: Dẫn hỗn hợp 3,36 lít khí etilen vào dung dịch 100ml dung dịch brom 1M. Hiện tượng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là : A. Dung dịch brom bị mất màu, có khí etien dư thoát ra B. Dung dịch brom bị nhạt màu, brom còn dư C. Dung dịch brom không bị mất màu D. Xuất hiện kết tủa đen Câu 14 C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 15 Trong các hiđrocacbon sau: propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4- đien, penta-1,3- đien hiđrocacbon cho được hiện tượng đồng phân cis – trans ? A. propen, but-1-en. B. penta-1,4-dien, but-1-en. C. propen, but-2-en. D. but-2-en, penta-1,3- đien. Câu 16 Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là : A. C4H6 và C5H10. B. C4H4 và C5H8. C. C4H6 và C5H8. D. C4H8 mvà C5H10. Câu 17 Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là : A. CH3CHBrCH=CH2. B. CH3CH=CHCH2Br. C. CH2BrCH2CH=CH2. D. CH3CH=CBrCH3. Câu 18 Cho 1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom ? A. 1,0 B. 0,5 C. 2,0 D. 1,5 Câu 19 Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ? A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n. B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n. C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n. D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

Xem thêm   Top 4 công thức của máy biến áp lí tưởng hot nhất

Câu 20 Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Top 7 công thức phân tử của buta-1 3-đien tổng hợp bởi Files32.com

Công thức phân tử của buta-1,3-đien và penta-1,4-đien lần lượt là

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 4.93 (926 vote)
 • Tóm tắt: Công thức phân tử của buta-1,3-đien và penta-1,4-đien lần lượt là.

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 4.72 (426 vote)
 • Tóm tắt: Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2- · Câu hỏi · Đáp án đúng: C · Lời giải của Tự Học 365 · Các câu hỏi liên quan · Ý kiến của bạn Hủy.

Công Thức Phân Tử Của Buta-1 3-Đien

 • Tác giả: ktktdl.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 4.54 (280 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi :Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là,

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/06/2023
 • Đánh giá: 4.3 (509 vote)
 • Tóm tắt: CTCT của buta-1,3-đien là CH2=CH-CH=CH2 → CTPT của buta-1,3-đien là C4H6. CTCT của isopren là CH2=C(CH3)C-CH=CH2 → CTPT của isopren …

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-

 • Tác giả: hoc357.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/11/2022
 • Đánh giá: 4.17 (519 vote)
 • Tóm tắt: Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là: A. $Large C_{4}H_{6}$ và $Large C_{5}H_{10}$.

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2 … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 03/19/2023
 • Đánh giá: 3.82 (576 vote)
 • Tóm tắt: CTCT của buta-1,3-đien là CH2=CH-CH=CH2 → CTPT của buta-1,3-đien là C4H6. CTCT của isopren là CH2=C(CH3)C-CH=CH2 → CTPT của isopren …

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 3.42 (221 vote)
 • Tóm tắt: ID 559018. Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là A. C4H6 và C5H10. B. C4H4 và C5H8. C. C4H6 và C5H8.

Files 32