Top 6 bài tập xác định công thức hợp chất hữu cơ lớp 11 có tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bài tập xác định công thức hợp chất hữu cơ lớp 11 có hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Bây giờ thầy sẽ đi vào bài tập tìm các công thức phân tử của hợp chất hữu cơ các em sẽ nắm rõ từ bài đầu đến các bài sau, sau đó nắm cách giải và cách hướng dẫn giải.

Bài 1: Chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O. Phần trăm khối lượng C và H lần lượt là 60%; 13,33%. Tìm công thức đơn giản của A?

A. C3H8O B. C3H8 C. C2H6O D. C6H6O

Giải:

%mO = 100 – 60 – 13,33 = 26,67

(\ frac{%m_{C}}{12}:frac{%m_{H}}{1}:frac{%m_{O}}{16} \ \ =frac{60}{12}:frac{13,33}{1}:frac{26,67}{16} \ \ =5:13,33:frac{26,67}{16}=3:8:1)

⇒ CTĐG: C3H8O

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 6g chất hữu cơ A thu được 8,8g CO2 và 3,6g H2O. Tìm công thức đơn giản của A?

Giải:

(\ n_{H_{2}O}=frac{3,6}{18}=0,2 mol Rightarrow n_{H}=0,4)

(\ Rightarrow m_{O (A)}=6-0,2 times 12-0,2 times 2 =3,2 g)

(\ n_{O}=frac{3,2}{16}=0,2 mol \ \ n_{C}:n_{H}:n_{O}= 0,2:0,4:0,2 = 1:2:1)

⇒ CTĐG: CH2O

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 13,2g A chỉ thu được CO2 và H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 37,3 g đồng thời xuất hiện 60g kết tủa và có tỉ khối hơi của A so với H2 = 44. Tìm công thúc phân tử A?

Giải:

+ Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O

+ m bình tăng = (m_{CO_{2}}+m_{H_{2}O})

+ Khối lượng dung dịch tăng x(g)

(m_{CO_{2}}+m_{H_{2}O}) – m(kết tủa) = +x (g)

+ khối lượng dung dịch giảm x (g)

(m_{CO_{2}}+m_{H_{2}O}) – m(kết tủa) = -x (g)

Đặt: CO2 : t mol; H2O: p mol

(m_{CO_{2}}+m_{H_{2}O}) = 37,2 (g)

⇒ 44t + 18p = 37,2 (1)

CO2 + Ca(OH)2 (rightarrow) CaCO3↓ + H2O

t (rightarrow) t

(n_{CaCO_{3}}=t=frac{60}{100}=0,6 mol)

Từ (1) ⇒ (n_{H_{2}O}=p=0,6 mol)

(dtfrac{A}{H_{2}}=44 Rightarrow M_{A}=44 times 2 = 88)

⇒ mC = 12 x 0,6 = 7,2 g

mH = 0,6 x 2 x 1 = 1,2 g

⇒ mO = 13,2 – 7,2 – 1,2 = 4,8 g ⇒ nO = 0,3

nC : nH : nO = 0,6 : 1,2 : 0,3

= 2 : 4 : 1

⇒ CTĐG: C2H4O ⇒ CTPT: (C2H4O)n

⇒ MA = 88 = 44n ⇒ n = 2

⇒ CTPT: C4H8O2

Bài 4: Đốt cháy 0,2 mol chất hữu cơ A thu được 26,4 g H2O và 2,24 lít N2 (đkc) và lượng CO2 cần dùng là 0,75 mol. Tìm công thức phân tử A?

Giải:

(left.begin{matrix} n_{CO_{2}}=dfrac{26,4}{44}=0,6 mol & \ n_{H_{2}O}=dfrac{12,6}{18}=0,7 mol & \ n_{N_{2}}= 0,1 mol & end{matrix}right}begin{matrix} C=dfrac{n_{C}}{n_{A}}\ \ H=dfrac{n_{H}}{n_{A}} end{matrix})

(\ C=frac{0,6}{0,2}=3 \ \ H =frac{0,7 times 2}{0,2}=7 \ \ N = 0,2)

(n_{O (A)}+n_{O})đốt cháy (=n_{O (CO_{2})}+n_{O (H_{2}O)})

Xem thêm   Top 5 công thức nhuộm màu nâu đỏ hay nhất, đừng bỏ lỡ

(\ Rightarrow n_{O (A)}=12+0,7-0,75 times 2 = 0,4 mol)

(Rightarrow O=frac{n_{O}}{n_{A}}=frac{0,4}{0,2}=2)

⇒ CTPT = C3H7O2

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn A chỉ thu được CO2 và H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 60 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 24,6 gam. Khi hóa hơi 3,24 gam A thu được thể tích bằng thể tích của 0,64 gam O2 (đkc). Tìm công thức phân tử của A?

Giải:

Ca(OH)2 dư: (n_{CO_{2}}=n_{CaCO_{3}downarrow}=frac{60}{100}=0,6 mol)

(\ -24,6 =m_{CO_{2}}+m_{H_{2}O}-mdownarrow \ \ Leftrightarrow – 24,6 =44 times 0,6 + 18t -60 \ \ Rightarrow n_{H_{2}O}=t=0,5 mol \ \ n_{3,2 g A}=n_{0,6g O_{2}} \ \ n_{A}=frac{0,64}{32}=0,02 mol \ \ Rightarrow M_{A}=frac{3,24}{30,02}=162 \ \ n_{A d/c}=frac{16,2}{162}=0,1 mol \ \ C=frac{n_{CO_{2}}}{n_{A}}=6 ; H=frac{1}{0,1}=10)

Ta có: 162 + 6 x 12 + 10 x 1 + 16 x z ⇒ z = 5

⇒ CTPT: C6H10O5

Bài 6: Khi phân tích chất hữu cơ A thu được phần trăm khối lượng: C, H, N, O lần lượt là: 32%; 6,66%; 18,66%; 42,66%. Biết MA < 100. Tìm công thức phân tử A?

Giải:

(\ frac{32}{12}:frac{6,66}{1}:frac{18,66}{14}:frac{42,66}{16})

= 2 : 5 : 1 : 2

⇒ CTĐG: C2H5NO2

CTPT: (M_{(C_{2}H_{5}NO_{2})_{n} }< 100)

⇒ 75n < 100

⇒ n < 1,3

⇒ n = 1

⇒ CTPT: C2H5NO2

Bài 7: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A có CTPT C2H6O2 và B: C3H8O2. (dtfrac{X}{H_{2}}=35,2). Phần trăm số mol A, B lần lượt là?

Giải:

A: C2H6O2: a mol

B: C3H8O2: b mol

(\ frac{overline{M_{X}}}{2}=35,2 Rightarrow overline{M}_{X}=35,1 times 2=70,4 \ \ left.begin{matrix} 70,4 =dfrac{62a+76b}{a+b} \ 1=a+b end{matrix}right} begin{matrix} a= 0,4 mol \ b= 0,6 mol end{matrix})

Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hai hydrocacbon có CTPT hơn nhau 1 (-CH2-) thu được 0,95 mol CO2 và 0,75 mol H2O. Tìm công thức phân tử 2 hydrocacbon.

Giải:

(\ overline{C}=frac{n_{CO_{2}}}{n_{hh}}=frac{0,95}{0,2}=4,75 \ \ n_{H_{2}O}=0,75 Rightarrow n_{H}=1,5 \ \ overline{H}=frac{n_{H}}{n_{hh}}=frac{1,5}{0,2}=7,5 \ \ \ 4 < overline{C}=4,75 < 5 \ \ 6 < overline{C}=7,5<8)

⇒ CTPT: C4H6 và C5H8

Bài 9: Hóa hơi 5 gam thu được thể tích bằng thể tích cảu 1,6 gam O2 cùng điều kiện. Nếu đốt cháy 10 gam A, dẫn sản phẩm cháy vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,4 M có 30 gam kết tủa, khối lượng bình tăng 29,2 gam. Tìm công thức phân tử của A?

Giải:

\ n_{A}=n_{O_{2}}=frac{1,6}{32}=0,05 mol Rightarrow M_{A}=frac{5}{0,05}=100 \

nA (đốt) = (frac{10}{100}=0,1 mol)

+ Nếu Ca(OH)2 dư ⇒ (n_{CO_{2}}=n_{downarrow }=frac{30}{100}=0,3 mol)

(\ 29,2 = m_{CO_{2}}+m_{H_{2}O}=0,3 times 44 + 18 times t \ \ Rightarrow t=frac{29,2-13,2}{18}=frac{16}{18}=0,88 mol \ \ n_{H_{2}O}=0,88 Rightarrow n_{H}=1,67 \ \ C:H = 0,3 : 1,67 \ \ left{begin{matrix} Hleq 2C+2 \ (loai) end{matrix}right.)

⇒ CO2 tác dụng Ca(OH)2 tạo 2 muối

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3↓ + H2O

0,3 0,3 0,3

CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

0,2 ← 0,1

(Rightarrow n_{CO_{2}}=0,5 mol)

29,2 = 0,5 x 44 + 18t

⇒ t = 0,4 mol

(\ C=frac{n_{CO_{2}}}{n_{A}}=5 \ \ H=frac{n_{H}}{n_{A}}=8)

MA = 100 = 5 x 12 + 8 x 1 + 16 x z

⇒ z = 2

⇒ CTPT: C5H8O2

Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hơi chất hữu cơ (C, H, O) cần vừa đủ 110 ml O2 thu được 160 ml hỗn hợp khí và hơi. Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 đặc dư còn lại 80 ml khí Z (các thể tích cùng điều kiện). Tìm công thức phân tử của X?

Xem thêm   Tổng hợp 5 công thức tính quãng đường lớp 5 hot nhất

Giải:

+ H2SO4 đặc: hấp thụ H2O, dung dịch KOH, hấp thụ CO2

(\ V_{H_{2}O}=160 – 80=80Rightarrow H=frac{160}{2}=8 \ \ V_{CO_{2}}=80Rightarrow C=frac{80}{20}=4 \ \ V_{O (X)}+V_{O (d/c)}=V_{O (CO_{2})} + V_{O (H_{2}O)} \ \ Rightarrow V_{O (X)}=160+80-110 times 2 = 20 \ \ O (X)=frac{20}{20}=1 \ \ Rightarrow CTPT: C_{4}H_{8}O)

Top 6 bài tập xác định công thức hợp chất hữu cơ lớp 11 có tổng hợp bởi Files32.com

30 bài tập về xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ khi biết

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 02/18/2023
 • Đánh giá: 4.86 (786 vote)
 • Tóm tắt: Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hidro và oxi lần lượt là 54,54%, 9,10%, và 36,36%. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 44. Công thức phân tử của X là: A …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.51 (453 vote)
 • Tóm tắt: Dẫn hỗn hợp này qua bình chứa dung dịch AgNO3/HNO3 ở nhiệt độ thấp thấy có 2,87g kết tủa và bình chứa tăng 2,17g. Cho biết chỉ có H2O và HCl bị hấp thụ. Dẫn khí …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 5: Đốt cháy 200 ml hơi một hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O trong 900 ml O2, thể tích hỗn hợp khí thu được là 1,3 lít. Sau khi ngưng tụ hơi nước chỉ còn 700 ml. Tiếp theo cho qua dung dịch KOH dư chỉ còn 100 ml khí bay ra. Các thể tích khí đo ở …

Bài tập lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ Bài tập Hóa 11

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 4.38 (218 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập xác định công thức hợp chất hữu cơ lớp 11 là tài liệu ôn tập không thể thiếu dành cho các học sinh chuẩn bị thi cuối học kì 1 môn Hóa học.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 3. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol-một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148,0 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,10%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản …

Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 03/15/2023
 • Đánh giá: 4 (448 vote)
 • Tóm tắt: Bài 5 (trang 95 SGK Hóa 11): Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực …

TOP 40 câu Trắc nghiệm Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (có đáp án 2023) – Hóa 11

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 3.87 (212 vote)
 • Tóm tắt: TOP 40 câu Trắc nghiệm Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (có đáp án 2023) | Hóa 11 – 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án chi tiết giúp học …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 6: Nicotin là một chất hữu cơ có trong thuốc lá. Hợp chất này được tạo bởi ba nguyên tố là cacbon, hiđro và nitơ. Đem đốt cháy hết 2,349 gam nicotin ta thu được nitơ đơn chất; 1,827 gam H2O và 6,38 gam CO2. Công thức đơn giản nhất của nicotin …

Bài tập xác định công thức hợp chất hữu cơ lớp 11

 • Tác giả: onthihsg.com
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 3.62 (506 vote)
 • Tóm tắt: III. Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ · 1. Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố. Xét sơ đồ: CxHyOz → xC + yH + zO. M (g) 12x (g) y (g) …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập xác định công thức hợp chất hữu cơ lớp 11 được onthihsg sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và các bài tập về xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Hi vọng đây sẽ là tài liệu học tập hữu ích giúp các bạn học tốt môn Hóa học lớp 11. …

Files 32